Hồ sơ hoạt động khoáng sản đã tiếp nhận thuộc tiêu chí không đấu giá quyền khai thác khoáng sản như sau:

1. Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò quặng chì kẽm khu vực khu Lũng Luông, xã Năng Khả, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang;

Diện tích đề nghị cấp phép thăm dò: 15 ha;

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Khoáng sản Nga Việt.

Khu vực thăm dò được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì, kẽm giai đoạn 2006 - 2015, có xét đến năm 2020 tại Công văn số 4401/VPCP-KTN ngày 30/6/2011 của Văn phòng Chính phủ.

Khu vực đề nghị cấp phép thăm dò thuộc danh mục các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014.

2. Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò than mỏ Hà Ráng, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Diện tích đề nghị cấp phép thăm dò: 9.6 km2

Khu vực thăm dò thuộc danh mục các đề án đầu tư thăm dò tài nguyên than, ban hành kèm theo Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030;

Khu vực đề nghị cấp phép thăm dò thuộc danh mục các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014.

3. Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò than khu mỏ Bắc Cọc Sáu, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Diện tích đề nghị cấp phép thăm dò: 3,2 km2

Khu vực thăm dò thuộc danh mục các đề án đầu tư thăm dò tài nguyên than, ban hành kèm theo Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030;

Khu vực đề nghị cấp phép thăm dò thuộc danh mục các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014.

4. Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò than khu mỏ Khánh Hòa, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương và xã Phúc Hà, tỉnh Thái Nguyên

Diện tích đề nghị cấp phép thăm dò: 5,3 km2

Khu vực thăm dò thuộc danh mục các đề án đầu tư thăm dò tài nguyên than, ban hành kèm theo Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030;

Khu vực đề nghị cấp phép thăm dò thuộc danh mục các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014.

5. Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò than khu Nam mỏ Đông Tràng Bạch, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Diện tích đề nghị cấp phép thăm dò: 20,38 km2

Khu vực thăm dò thuộc danh mục các đề án đầu tư thăm dò tài nguyên than, ban hành kèm theo Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030;

Khu vực đề nghị cấp phép thăm dò thuộc danh mục các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014.

6. Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò than khu mỏ Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Diện tích đề nghị cấp phép thăm dò: 7,97 km2

Khu vực thăm dò thuộc danh mục các đề án đầu tư thăm dò tài nguyên than, ban hành kèm theo Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030;

Khu vực đề nghị cấp phép thăm dò thuộc danh mục các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014.

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả.