Căn cứ quy định tại Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản về trình tự thực hiện thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản. Hồ sơ hoạt động khoáng sản đã tiếp nhận thuộc tiêu chí không đấu giá quyền khai thác khoáng sản như sau:

Hồ sơ đề nghị cấp phép Thăm dò đất hiếm khu vực Bến Đền, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai:

- Diện tích đề nghị cấp phép thăm dò là 2.242 ha;

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Công nghiệp Khánh An..

Khu vực đề nghị cấp phép thăm dò đã được Thủ tướng Chính Phủ đồng ý bổ sung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng đá quý, đất hiếm và urani giai đoạn đến 2015, có xét đến năm 2025 và cấp phép thăm dò không thông qua đấu giá quyền quyền khai thác khoáng sản, tại Văn bản số 37/TTg-CN, ngày 10 tháng 01 năm 2017;

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả.