Thi hành Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ thay thế Nghị định số 21/2013/NĐ-CP.

Truso_Bo_TNMT.jpg

Dự thảo Nghị định mới có nhiều đổi mới, bổ sung sửa đổi phù hợp với những nhiệm vụ mới được Chính phủ phân công cũng như quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; đồng thời, kiện toàn tổ chức bộ máy để đáp ứng với yêu cầu quản lý nhà nước về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ trong giai đoạn mới.

Ngày 04/3/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, trong nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIII, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên 8 lĩnh vực: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thuỷ văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo. Theo Nghị định 21/2013/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ và của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được phân định rõ ràng, cụ thể, cơ cấu tổ chức cũng được kiện toàn cơ bản, giúp bộ máy vận hành tốt, bảo đảm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ này nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực thuộc ngành tài nguyên và môi trường đã được ban hành mới hoặc sửa đổi cũng như Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ban hành đã làm rõ và bổ sung thêm nhiệm vụ, quyền hạn cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng thời, một số nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 21/2013/NĐ-CP không còn phù hợp. Từ những yêu cầu và đòi hỏi thực tiễn trên, Bộ đang dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ thay thế Nghị định số 21/2013/NĐ-CP để đáp ứng với yêu cầu quản lý nhà nước về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ trong giai đoạn mới.

 Bộ Tài nguyên và Môi trường là Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực

Theo Dự thảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thuỷ văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo; viễn thám; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và những nhiệm vụ trong từng lĩnh vực quản lý chuyên ngành.

Các nhiệm vụ quản lý chuyên ngành cơ bản tiếp tục được thực hiện theo Nghị định số 21/2013/NĐ-CP; đồng thời, có hoàn thiện, bổ sung, sửa đổi để phù hợp với các quy định mới. Các lĩnh vực môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, biển và hải đảo là những lĩnh vực có nhiều thay đổi để phù hợp với các quy định mới trong Luật bảo vệ môi trường năm 2014, Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo năm 2015, Luật Khí tượng thủy văn năm 2015 và các văn bản liên quan.

 Cơ cấu tổ chức được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả

Theo dự thảo, các đơn vị hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước gồm: Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Kế hoạch; Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế; Vụ Tài chính; Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền; Vụ Tổ chức cán bộ; Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ; Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Tổng cục Quản lý đất đai; Tổng cục Môi trường; Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường quốc gia; Cục Đo đạc - Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Cục Biến đổi khí hậu; Cục Quản lý tài nguyên nước; Cục Viễn thám quốc gia; Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học.

Các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ gồm: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường; Báo Tài nguyên và Môi trường; Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường.

Trong Dự thảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất được kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ bảo đảm thực hiện tốt nghiệm vụ được giao. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ hướng tới thành lập các tổ chức đủ mạnh nhằm giảm thiểu các đầu mối trực thuộc Bộ để quản lý chuyên ngành tương đối độc lập và có tính ổn định; tăng cường sự gắn kết các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ thông qua việc củng cố và thành lập (nếu cần thiết) các cơ quan tham mưu tổng hợp. Các cơ quan, tổ chức được được thành lập trên cơ sở sát nhập, tổ chức lại các đơn vị sẵn có và theo hướng tinh giản, gọn nhẹ bộ máy.

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: www.monre.gov.vn.