Danh sách Giấy phép Hoạt động khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp năm 2012 (từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/12/2012).

Xem chi tiết trong tệp gắn kèm.