Tại công văn số 918/;TTg-CN ngày 06 tháng 07 năm 2017 của Thủ tướng CHính Phủ về việc bổ sung khu vực Grafit tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái vào danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

            Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 1589/BTNMT-ĐCKS ngày 03 tháng 04 năm 2017), ý kiến Bộ Công Thươngg (Công văn số 3167/BCT-CNN ngày 17 tháng 04 năm 2017) về việc bổ sung khu vực grafit tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái vào danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Thủ tướng Chínmh Phủ có ý kiến như sau:

           1. Đồng ý bổ sung 02 khu vực khoáng sản grafit tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái vào danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương tại các văn bản nêu trên, Cụ thể
như sau:

                      - Khu 1 (diện tích 154 ha), thuộc xã An Bình và xã Đông Cuông.

                      - Khu 2 (diện tích 35,3 ha), thuộc xã Ngòi A và xã Yên Thái

              2. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép thăm dò, khai thác, khai thác quặng grafit tại khu vực nêu trên theo quy định.

 

                                                                                                               Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam./.

Các tệp gắn kèm: