Cục trưởng: Bùi Văn Đào

Phó Cục trưởng: Đặng Quốc Tiến

I. Vị trí, chức năng:

        1. Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Trung là cơ quan trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Tổng Cục trưởng quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum và Đà Nẵng.

        2. Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Trung có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở đặt tại thành phố Đà Nẵng.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

        1. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản.

        2. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản định kỳ, hàng năm và đột xuất trên địa bàn được phân công quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

        3. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá hoạt động khoáng sản trên địa bàn được phân công quản lý; đề xuất các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; theo dõi, kiểm tra việc tuân thủ các chính sách phát triển bền vững đối với hoạt động khoáng sản, chính sách bảo vệ quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác.

        4. Tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý hồ sơ, kiểm tra thực địa khu vực đề nghị cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản; hồ sơ đề nghị gia hạn, trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản; hồ sơ đề nghị trả lại một phần diện tích khu vực hoạt động khoáng sản; hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản, chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản; hồ sơ đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản; xác nhận tính hợp pháp của mẫu vật địa chất khoáng sản không phải là hàng hóa đưa ra nước ngoài trên địa bàn được phân công quản lý.

        5. Chủ trì công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản; việc tuân thủ các quy định trong Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản và công tác quản lý nhà nước về khoáng sản của các địa phương được phân công quản lý; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về khoáng sản.

        6. Chủ trì hoặc tham gia kiểm tra, kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai, tài nguyên nước và hạ tầng kỹ thuật trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn được phân công quản lý.

        7. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản của các cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản ở địa phương và của các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn được phân công quản lý; tổng hợp, lập báo cáo chung theo quy định hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

        8. Chủ trì hoặc tham gia kiểm tra việc khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; theo dõi, tổng hợp việc khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

        9. Theo dõi tình hình quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản của các địa phương; tham gia đề xuất chủ trương, chính sách phù hợp nhằm khai thác, sử dụng khoáng sản hợp lý và phát triển bền vững.

        10. Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoáng sản cho cán bộ, công chức, viên chức của Cục và các địa phương.

        11. Đề xuất dự án, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

        12. Tham gia thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế liên quan đến hoạt động khoáng sản thuộc địa bàn được phân công quản lý.

        13. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ chính sách tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật; bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc Cục; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

        14. Quản lý tài chính theo đơn vị dự toán cấp III, quản lý tài sản thuộc Cục.

        15. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục.

        16. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

        17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức:

        1. Lãnh đạo Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Trung có Cục trưởng và không quá 03 Phó Cục trưởng.

        2. Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao; điều hành và chịu trách nhiệm trước  pháp luật về mọi hoạt động của Cục; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy giúp việc; xây dựng quy chế làm việc; ký các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp, ủy quyền.

        3. Các Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

        4. Bộ máy giúp việc Cục trưởng

        a) Văn phòng.

        b) Phòng Kiểm soát hoạt động thăm dò khoáng sản.

        c) Phòng Kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản.