Địa chỉ : SỐ 6 - Phạm Ngũ Lão - Hà Nội

Điện thoại: 024.39 331 496; Fax: 024.39 331 496

Giám đốc: Trương Quang Quý
 

Vị trí chức năng

1. Bảo tàng Địa chất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng cục), có chức năng thực hiện công tác bảo tàng, bảo tồn địa chất, sưu tầm, lưu giữ, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền, giới thiệu hiện vật địa chất, khoáng sản phục vụ nhu cầu nghiên cứu khoa học, học tập, tuyên truyền, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hóa của cộng đồng.

2. Bảo tàng Địa chất là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng cục trưởng) kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của Bảo tàng Địa chất; các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn của Bảo tàng Địa chất; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Sưu tầm, thu thập, tiếp nhận, thu mua, trao đổi, lưu giữ bảo quản các loại hiện vật địa chất, khoáng sản bảo tàng theo quy định của pháp luật .

3. Biên soạn, xuất bản các ấn phẩm bảo tồn, bảo tàng địa chất.

4. Trưng bày, giới thiệu hiện vật bảo tàng, bảo tồn địa chất, di sản địa chất, mạng lưới công viên địa chất.

5. Chủ trì, phối hợp điều tra nghiên cứu di sản địa chất, xây dựng các khu bảo tồn địa chất, công viên địa chất, bảo tàng địa chất ngoài trời; thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học thường thức về địa chất, khoáng sản, giáo dục cộng đồng; đại diện Tổng cục tham gia các tổ chức bảo tàng, bảo tồn địa chất trong nước và quốc tế.

6. Thường trực Hội đồng Bảo tàng, Bảo tồn địa chất của Tổng cục; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục lưu giữ mẫu địa chất, khoáng sản về chuyên môn bảo tàng địa chất theo phân công của Tổng cục trưởng.

7. Tham gia xây dựng các quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác bảo tàng, bảo tồn địa chất; tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xếp hạng di sản địa chất, quy hoạch các khu bảo tồn địa chất, công viên địa chất.

8. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về địa chất và khoáng sản theo phân công của Tổng cục trưởng.

9. Thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản được giao, đặt hàng hoặc đấu thầu.

10. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật về công tác bảo tàng, bảo tồn.

11. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục và phân công của Tổng cục trưởng.

12. Quản lý tổ chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản thuộc Bảo tàng Địa chất theo phân cấp của Tổng cục; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.

13. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Lãnh đạo Bảo tàng

1. Lãnh đạo Bảo tàng Địa chất có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

2. Giám đốc Bảo tàng Địa chất chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Bảo tàng Địa chất; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức trực thuộc Bảo tàng Địa chất sau khi có ý kiến thẩm định của Tổng cục; ban hành các quy chế, quy định nội bộ của Bảo tàng.

3. Phó Giám đốc Bảo tàng Địa chất giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được Giám đốc phân công.

Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng.

2. Phòng Kế toán.

3. Phòng Trưng bày - Tuyên truyền.    

4. Phòng Sưu tập - Bảo quản.       

5. Chi nhánh Bảo tàng Địa chất tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chi nhánh Bảo tàng Địa chất tại Thành phố Hồ Chí Minh có con dấu, hạch toán phụ thuộc và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Sơ lược lịch sử phát triển

- 1914, Bảo tàng Địa chất được người Pháp xây do các ông Lantenois H. và Mansuy H. sáng lập

- 1928, BTĐC đã trưng bày các mẫu vật thu thập trên toàn lãnh thổ 3 nước Đông Dương với 3 phần: 1- Khoáng vật và thạch học; 2 - Cổ sinh vật; 3 - Địa chất ứng dụng;

- 1954, BTĐC Miền Nam được thành lập

- 1955, BTĐC trực thuộc Tổng cục Địa chất

- 1956, BTĐC (miền Nam) được chuyển sang Tổng nha Mỏ thuộc Ngành Công nghiệp - Thủ công nghiệp của Bộ Kinh tế (Chính quyền Sài Gòn)

- 1963, BTĐC ở Hà Nội được khôi phục lại với cơ cấu trưng bày gồm 2 phần: Địa chất khu vực và Địa chất khoáng sản.

- 1978, Viện Bảo tàng Lưu trữ Địa chất, Tổng cục Địa chất.

- 1985 Viện Thông tin Tư liệu Mỏ Địa chất trực thuộc Tổng cục Mỏ Địa chất.

- 1991, Bảo tàng Địa chất, Cục Địa chất Việt Nam, Bộ Công nghiệp nặng.

- 1995, Bảo tàng Địa chất, Cục Địa chất Việt Nam, Bộ Công nghiệp.

- 1997, Viện Thông tin, Lưu trữ, Bảo tàng Địa chất, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Công nghiệp

- 1999 khai trương nhà trưng bày mới Bảo tàng Địa chất tại số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội.

- 2001, BTĐC được tổ chức ICOM quốc tế (Hiệp hội Bảo tàng quốc tế) công nhận là thành viên của tổ chức này và là một trong năm thành viên đầu tiên của ICOM Việt Nam.

- 2003, Bảo tàng Địa chất, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường

- 2008, Nhập Bảo tàng Địa chất Miền Nam vào Bảo tàng Địa chất, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyen và Môi trường

- Hiện nay, Bảo tàng Địa chất đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quyết định số 60/QĐ - ĐCKS ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Những thành tích chủ yếu

- BTĐC không chỉ là một thiết chế văn hoá, mà còn là một cơ quan triển khai các nghiên cứu khoa học. Cán bộ khoa học của BTĐC đã chủ trì thực hiện nhiều đề án đề tài, công bố nhiều công trình nghiên cứu khoa học.

- Thực hiện thành công 12 đề án và đề tài khoa học, đang triển khai thực hiện 1 đề án.

- 54 công trình nghiên cứu do cabs bộ của Bảo tàng Địa chất thực hiện đã được công bố.

Những phần thưởng đã được nhận

- Bằng khen của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2008 và 2009.

- Bằng khen của UBND tỉnh Thái Nguyên về phối hợp tham gia trưng bày Tuần văn hóa du lịch Thái Nguyên năm 2010.

- Danh hiệu Tập thể lao động xuât sắc nhiều năm của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.