Chµo mõng c¸c b¹n ®Õn b¶o tµng ®Þa chÊt
 

 

                                       

                                                                                    

NỘI DUNG
   Trang chủ
    Giới thiệu
    Bản đồ
    Góp  ý & Liên hệ
CƠ QUAN
   Số6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84.4)
   + 826.6802
   + 826.6802
   + 826.6802
Fax: (84.4)
   + 826.6802

   MAP
    Ban do

LIÊN KẾT WEBSITE
 BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT VIỆT NAM

BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT VIỆT NAM

          Bản đồ được trưng bày là những ấn phẩm tiêu biểu cho các chuyên ngành nghiên cứu về địa chất- khoáng sản trên lãnh thổ Việt Nam do các nhà địa chất Việt Nam và nước ngoài thành lập trong nhiều công trình đo vẽ lập bản đồ địa chất Việt Nam và Đông Dương.    

Trưng bầy Bản đồ địa chất

 

Các bản đồ địa chất được trưng bày bao gồm:

Tên bản đồ

Tỷ lệ

Năm xuất bản

Tác giả

Bản đồ địa chất Đông Dương

1:2.000.000

1952

Fromaget J.,      Saurin E.

Bản đồ địa chất Miền Bắc Việt Nam

1:500.000

1963

Đovjikov A.E

Bản đồ địa chất phần Miền Bắc

1:1.000.000

1973

Trần Văn Trị

Bản đồ địa chất Campuchia, Lào, Việt Nam

1:1.000.000

1991

Phan Cự Tiến

Bản đồ thành hệ kiến trúc Việt Nam

1:500.000

1992

Nguyễn Xuân Tùng Trần Văn Trị

Bản đồ địa chất Việt Nam

1:1.500.000

1981

Nguyễn Xuân Bao

Trần Đức Lương

Bản đồ khoáng sản Việt Nam

1:1.000.000

2000

Trần Văn Trị

Bản đồ khoáng sản Việt Nam

1:1.500.000

1982

Lê Văn Trảo

Trần Phú Thành

Bản đồ vỏ phong hoá và trầm tích Đệ tứ Việt Nam

1:1.000.000

2000

Nguyễn Thành Vạn

Bản đồ từ trường  hàng không T1990 Việt Nam

1:1.000.000

2000

Nguyễn Xuân Sơn

Bản đồ dị thường từ hàng không Việt Nam

1:1.000.000

2000

Tăng Mười

  

    Danh mục bản đồ lưu trữ tại Bảo tàng

 
HOẠT ĐỘNG
  Cộng tác khoa học
  Chương trình tra cứu
  Quầy hàng lưu niệm
  Các ấn phẩm địa chất
MẪU VẬT MỚI
Cuc da
Cúc đá
thuộc kỉ Jura sớm
  Bảo tàng địa chất - Số 6 Phạm Ngũ Lão