Chµo mõng c¸c b¹n ®Õn b¶o tµng ®Þa chÊt

 

 

                                       

                                                                                    

NỘI DUNG

   Trang chủ

    Giới thiệu

    Bản đồ

    Góp  ý & Liên hệ

CƠ QUAN

   Số6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84.4)
   + 826.6802
   + 826.6802
   + 826.6802
Fax: (84.4)
   + 826.6802

   MAP
    Ban do

 

LIÊN KẾT WEBSITE

 

 THÔNG BÁO

 

 

Bắt đầu từ ngày 8/10/2005 đến 31/12/2005 Tại Bảo tàng Địa chất trưng  bày thành tựu chủ yếu của ngành nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Địa chất Việt Nam.

 

 

 

  CÁC TẦNG TRƯNG BÀY

 

Tầng 1 : Trưng bày chủ đề
"
Lịch sử địa chất Việt Nam và Hành tinh của chúng ta "
Gồm 4 đề tài


Tầng 2 : Trưng bày chủ đề
"
Địa chất và khoáng sản Việt Nam"
Gồm 4 đề tài


Tầng 3 : Trưng bày chủ đề
"
Các sưu tập chuyên đề"
Gồm 3 đề tài

 

 

 

 

 

 

MẪU VẬT MỚI

Cuc da

Cúc đá
thuộc kỉ Jura sớm

  Bảo tàng địa chất - Số 6 Phạm Ngũ Lão