Đại hội Đảng các cấp

Ngành Địa chất Việt Nam - 75 năm xây dựng và phát triển

Tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản thuộc danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Công ty Cổ phần xi măng vicem Sông Thao

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 22 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định khu vực có khoáng sản được khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật khoáng sản. Đối chiếu với các quy định trên, khu vực cụ thể như sau:

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: Công ty Cổ phần xi măng vicem Sông Thao

Địa chỉ: Khu 9, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210. 3884927                Fax:       0210. 3884929

Loại khoáng sản: đá vôi làm nguyên liệu xi măng             

Địa danh khu vực thăm dò: xã Ninh Dân, uyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Diện tích thăm dò: 31,3 ha

Thời gian thăm dò: 48 tháng kể từ này được cấp phép