Căn cứ quy định tại Điều 35 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản, về trình tự thực hiện thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản. Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả, Vụ Khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản xin thông báo về các hồ sơ hoạt động khoáng sản đã tiếp nhận thuộc tiêu chí không đấu giá quyền khai thác khoáng sản như sau:

1. Thăm dò quặng thiếc và kim loại hiếm khu vực Đồng Răm - La Vi, xã Ba Khâm và xã Ba Trang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, diện tích đề nghị cấp phép thăm dò là 734 ha.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hương Hải Group;

Khu vực thăm dò đã có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 7079/VPCP-KTN ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ đồng ý chủ trương thăm dò và không đấu quyền khai thác khoáng sản; đồng thời giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, cấp phép thăm dò cho Công ty TNHH Hương Hải Group.

2. Thăm dò quặng nikel khu vực Tạ Khoa, Hồng Ngài thuộc các xã Mường Khoa, Tại Khoa, Hồng Ngài, Song Pe, huyện Bắc Yên và khu Tà Hộc thuộc xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, diện tích đề nghị cấp phép thăm dò là 49,7 km2.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH mỏ nikel Bản Phúc

Khu vực thăm dò đã có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 10823/VPCP-KTN ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ đồng ý chủ trương thăm dò và không đấu quyền khai thác khoáng sản; đồng thời giao Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ, cấp phép thăm dò theo quy định.

Văn phòng Tổng tục./.

Nguồn: Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả.