CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG ASEAN VỀ KHOÁNG SẢN LẦN THỨ 8
THE EIGHT ASEAN MINISTERIAL MEETING ON MINERALS
(8th AMMin)

Ngày 08 tháng 10 năm 2021

baner

 

Các tệp gắn kèm: