Ngày 28 tháng 12 năm 2012, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã ký ban hành Thông tư số 23/2012/TT-BTNMT ban hành “Qui chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lập bản đồ địa chất khoáng sản 1:50.000 phần đất liền”.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 05/3/2013 và thay thế Quyết định số 13/2008/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Qui định về đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra tài nguyên khoáng sản tỷ lệ 1:50.000.

Tải toàn văn Thông tư số 23/2012/TT-BTNMT tại mục: Văn bản pháp quy.

Văn phòng Tổng cục./.